Menu Zamknij

Dostawa i montaż wybieraków stacjonarnych do zbiorników płaskodennych w Elewatorze Malbork

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 8 wybieraków stacjonarnych do zbiorników płaskodennych w Elewatorze Malbork. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ. 

W celu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie zobowiązany do:

  • przekazania terenu (miejsca) pod realizację przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych z Wykonawcą (konieczność dostosowania terminów montażu wewnątrz zbiorników z prowadzeniem gospodarki magazynowej).
  • zapoznania Wykonawcy z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Malbork.
  • udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
  • udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
  • wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:

  • Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
  • Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
  • Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
  • Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejsce i termin realizacj
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator Malbork, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork.
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31.05.2024 r.

Dokumenty do pobrania: