Menu Zamknij

Dostawa i montaż podziemnego zbiornika przeciwpożarowego w Drobinie

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz posadowienie kompletnego szczelnego podziemnego wodnego zbiornika przeciwpożarowego spełniającego wymagania Polskiej Normy.

Wymagania dla przedmiotowego zbiornika:
a) konstrukcja betonowa – norma PN-B-02857:2017,
b) pojemność całkowita zbiornika lub połączonych baterii zbiorników – min. 60 m3,
c) pojemność użytkowa zbiornika lub połączonych baterii zbiorników – min. 50 m3,
d) głębokość – min. 2 m,
e) wyposażony w infrastrukturę techniczną określoną dla tego typu zbiornika.

Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie:
a) Wykonania dokumentacji projektowej i technicznej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.,
b) Uzyskania pozwolenia na posadowienie zbiornika,
c) Dostawę, posadowienie i podłączenie zbiornika w elewatorze w Drobinie,
d) Uruchomienie i przeprowadzenie testów rozruchowych,
e) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej w tym: atestów, certyfikatów i DTR-ek.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem prac oraz utylizacji materiałów powstałych w toku prowadzonych prac.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres pięciu (5) lat.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Do pobrania: