Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na uszczelnienie dachu, naprawa rynny oraz rur spustowych w elewatorze Malbork

magazyn malbork

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uszczelnienia dachu, naprawa rynny oraz rur spustowych w Elewatorze Malbork.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator w Malborku – adres: 82-200 Malbork, ul. Daleka 72

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2023 r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy chcący złożyć ofertę mają obowiązek odbycia wizji lokalnej w Elewatorze Malbork. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej będzie skutkowało jej odrzuceniem. Weryfikacja dokonania wizji lokalnej przez danego Wykonawcę będzie dokonywana w oparciu o przesłane zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 4.2 oraz rzeczywistą obecność danego Wykonawcy (lub jego przedstawiciela) potwierdzoną złożeniem podpisu na liście obecności z wizji lokalnej.

Zgłoszenie uczestnictwa w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: akrupa@elewarr.com.pl (z dopiskiem „WIZJA LOKALNA”) wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego.

Do pobrania: