Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w Elewatorze Braniewo

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego, w tym pełnienie przez Wykonawcę funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi dla zadania Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo, w tym zwiększenie dotychczasowej bazy magazynowej do 10000 ton pojemności magazynowej  i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny.

Zamawiający: ELEWARR Sp. z o.o. Aleja Wincentego Witosa 31, 00 – 710 Warszawa, e-mail: zamówienia@elewarr.pl 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Dokumentacja w zakresie robót budowlanych nad którymi Wykonawca będzie świadczył usługi nadzoru inwestorskiego znajduje się pod linkiem:
https://elewarr.pl/kompleksowa-rozbudowa-i-modernizacja-obiektow-magazynowych-w-elewatorze-braniewo/

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren budowy Elewatora Braniewo, ul. Stefczyka 2, 14-500 Braniewo.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do zakończenia robót budowlanych i podpisania końcowego protokołu odbiory tych robót. Termin zakończenia robót wskazany w umowie z wykonawcą robót to 30.06.2023 r.

Do pobrania: