Menu Zamknij

Wymiana rynien elewatora, kosza samochodowego i kolejowego

Przedmiotem zamówienia jest wymiana rynien elewatora, kosza samochodowego i kolejowego.

Zakres realizacji obejmuje:
Dach główny nad galerią komór:
a) Demontaż starych rynien – 206 mb;
b) Wykonanie i założenie rynien z blachy ocynkowanej – średnica 200mm grubość blachy 0,65mm – 206 mb.
Budynek kosza kolejowego:
a) Demontaż starych rynien i rur spustowych – 90 mb;
b) Wykonanie i założenie rynien oraz rur spustowych z blachy ocynkowanej – średnica 200 mm grubość blachy 0,65 mm – 90 mb.
Budynek kosza samochodowego:
a) Demontaż starych rynien i rur spustowych – 85 mb;
b) Wykonanie i założenie rur spustowych z blachy ocynkowanej – średnica 180 mm grubość blachy 0,65 mm – 60 mb;
c) Wykonanie i założenie rur spustowych z blachy ocynkowanej – średnica 200 mm grubość blachy 0,65 mm – 25 mb.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Kępnie ul. Grabowska 7, 63-600 Kępno.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28.04.2023 roku. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: