Menu Zamknij

Wymiana przenośnika łańcuchowego elewatora w Krupcu

Przedmiotem zamówienia jest wymiana przenośnika łańcuchowego (14mb.) – 9 piętro oraz dwóch zasuw w elewatorze w Krupcu. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ. 
Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator w Krupcu.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.05.2023 r.

Do pobrania: