Menu Zamknij

Wymiana pokrycia dachu i obróbek dekarskich wraz z orynnowaniem budynku przepompowni ścieków w magazynie w Rzeszowie

rzeszów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę pokrycia dachu i obróbek dekarskich wraz z orynnowaniem budynku przepompowni ścieków w magazynie w Rzeszowie ul. Spichlerzowa 46. 

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty: 
1) usunięcie pęcherzy na całej powierzchni dachu 90m2 papy wraz z wywiezieniem i utylizacją,
2) położenie papy podkładowej,
3) krycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia (zalecana papa gr. 5mm modyfikowana SBS, gęstość w niskich temperaturach do (-) 20oC),
4) pomalowanie kominków,
5) wymiana rynny i rury spustowej,
6) wymiana okuć na nowe,
7) naprawa części elewacji.

Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest magazyn Rzeszów, ul. Spichlerzowa 46a, 35-322 Rzeszów.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.12.2022r.

Do pobrania: