Menu Zamknij

Wykonanie remontu uziomów słupów linii napowietrznej SN w magazynie w Rzeszowie

rzeszów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uziomów słupów szt. 21 linii napowietrznej SN w magazynie w Rzeszowie. 

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
• wykonać uziom zgodnie z przepisami i wymogami obowiązujących norm, oraz wyliczyć wartość rezystancji uziomu (dane do wyliczenia poniżej).
• okres gwarancji na wykonanie uziomu – 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac,
• dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczna i protokół z pomiarów uziemienia.

Dane linii napowietrznej 15kV zasilanej z GPZ 110/15/6 kV RZESZÓW – STAROMIEŚCIE.
• Moc zwarciowa na szynach GPZ po stronie 110 kV, w gestii projektanta leży obliczenie mocy po stronie SN. Zgodnie z punktem 10 a) warunków przyłączenia, moc zwarciowa po stronie WN wynosi Sz = 2950 MVA.
• Pozostałe dane niezbędne do obliczeń: − Uz = 11,96 % − Pcu = 114,529 kW − Sn = 25 MVA − Prąd ziemnozwarciowy: 36 A, − Czas trwania doziemienia: 5 s, − Układ sieci SN-15kV: układ z kompensacją.

UWAGA:
1. Zamawiający nie dopuszcza do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewator.
2. W ofercie należy podać wyliczoną wartość rezystancji uziomu.

Do pobrania: