Menu Zamknij

Wykonanie dwóch kotłowni gazowych wraz z magazynem gazu LPG

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dwóch kotłowni gazowych wraz z magazynem gazu LPG.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 4 do Zapytania.

Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące i stanowi on kryterium oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn Koronowo, ul. Przemysłowa 7, 86-010 Koronowo.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.05.2023 r.

Do pobrania: