Menu Zamknij

Ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej Elewarr sp. z o.o. na rok 2023/2024

Zamawiający wymaga od Oferentów: 

– posiadania uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2021.1130 t. j. ze zm.), tzn. kopia zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, bądź Ministra Finansów (jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004) na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (jeżeli rozpoczęli działalność przed 28-08-1990r.), lub inny dokument jak zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyka objętych przedmiotem zamówienia.

Termin wykonania zamówienia.
Usługą kompleksowego ubezpieczenia, opisanego w Specyfikacji zakresu ubezpieczenia majątkowego i Odpowiedzialności Cywilnej Elewarr Sp. z o.o. należy objąć majątek i działalność Elewarr w okresie:
od 18.05.2023 r. do 17.05.2024 roku.

Do pobrania: