Menu Zamknij

Remont redlera R 316 w elewatorze zbożowym w Koronowie

Przedmiotem zamówienia jest remont redlera R 316 w elewatorze zbożowym w Koronowie. 
Zakres realizacji obejmuje:
a) Demontaż istniejącego napędu (produkcji czechosłowackiej).
b) Zakup nowego napędu (motoreduktora) wraz ze sprzęgłem.
c) Wykonanie konstrukcji stelażu pod dostarczony motoreduktor.
d) Montaż nowego napędu do redlera R316.
e) Wymiana łożysk w stacji napędowej.
f) Rozruch redlera po remoncie, regulacja działania redlera.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Koronowie, ul. Przemysłowa 7, 86-010 Koronowo.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2023 r.

Do pobrania: