Menu Zamknij

Remont łazienki i szatni w budynku sterowni Elewatora w Malborku

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu łazienki i szatni pracowniczej w budynku sterowni Elewatora w Malborku. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do Zapytania. 

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator w Malborku – adres: 82-200 Malbork, ul. Daleka 72
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.05.2023 r.

Do pobrania: