Menu Zamknij

Przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zaproszenie Rady Nadzorczej Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-710), przy Al. W. Witosa 31, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000102377, posiadającej NIP: 5260300279 oraz REGON: 011074010,

zaprasza firmy audytorskie, w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą o biegłych rewidentach”, uprawnione do badania sprawozdań finansowych

do składania ofert na przeprowadzenie:

1) badania sprawozdań finansowych Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Centrala oraz 4 oddziały Spółki) za następujące lata obrotowe: od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.,

2) badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Elewarr sp. z o.o. za następujące lata obrotowe: od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.,

oraz sporządzenie sprawozdań z badania wymienionych powyżej sprawozdań finansowych, zgodnie z treścią art. 83 Ustawy o biegłych rewidentach.

Termin wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania nie może być późniejszy niż 15 września roku kończącego okres sprawozdawczy, natomiast termin wykonania badania skonsolidowanego sprawozdania i przedłożenia sprawozdania z badania nie może być późniejszy niż 14 października roku kończącego okres sprawozdawczy.

Oferta powinna zawierać:

 1. informacje i dokumenty o firmie audytorskiej, m.in. o formie prowadzenia działalności, wpisie na listę firm audytorskich, wpisie do rejestru biegłych rewidentów osób, które będą przeprowadzać badanie, w tym kluczowego biegłego rewidenta, o liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów oraz o składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania (z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta, z opisem ich kwalifikacji zawodowych oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego);
 2. informacje i dokumenty wykazujące znajomość przez oferenta branży rolno-spożywczej, w szczególności w zakresie przechowalnictwa zbóż oraz obrotu zbożem, w tym listę referencyjną jednostek, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych;
 3. informacje i dokumenty o posiadaniu przez firmę audytorską doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów podobnych do Elewarr Sp. z o.o. (wielooddziałowych) oraz w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
 4. oświadczenia firmy audytorskiej i członków zespołu wykonującego badanie o spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 Ustawy o biegłych rewidentach (z uwzględnieniem klauzuli, o której mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach) oraz o nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także o zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
 5. oświadczenie firmy audytorskiej o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 6. oświadczenie firmy audytorskiej o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osobę wpisaną do rejestru biegłych rewidentów i o spełnianiu warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 Ustawy o biegłych rewidentach;
 7. łączne wynagrodzenie netto za realizację przedmiotu zamówienia oraz sporządzenie sprawozdań z badań (uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez firmę audytorską przy realizacji przedmiotu zamówienia), w rozbiciu sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane i okresy sprawozdawcze;
 8. zobowiązanie do udziału kluczowego biegłego rewidenta w posiedzeniach Rady Nadzorczej Elewarr sp. z o.o. w sprawie oceny sprawozdań finansowych oraz do udziału w Zgromadzeniach Wspólników Elewarr sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
 9. zobowiązanie do przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej Elewarr sp. z o.o. informacji o problemach w systemie rachunkowości Elewarr sp. z o.o. sporządzonych dla Zarządu Spółki w formie tzw. listów do zarządu;
 10. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych;
 11. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, w zakresie i minimalną sumą gwarancyjną określonymi rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy audytorskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2074);
 12. wskazanie, że oferta wiąże przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Elewarr sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

 1. przedłużenia terminu składania ofert,
 2. negocjacji z wybranymi Oferentami, także w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy, a także zmiany lub uzupełnienia oferty przez Oferenta,
 3. żądania od Oferentów złożenia wyjaśnień co do warunków oferty, w tym wskazanej ceny,
 4. swobodnego wyboru Oferentów do dalszych negocjacji,
 5. swobodnego wyboru firmy audytorskiej,
 6. odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
 7. unieważnienia przedmiotu zamówienia lub poszczególnych jego części na każdym etapie postępowania, również bez podania przyczyny,
 8. dokonywania poprawek oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w ofertach.

Elewarr sp. z o.o. informuje, że postępowanie będzie prowadzone z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa, wydanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów we wrześniu 2017 r.

Pisemne oferty należy w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku (włącznie) składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-710) przy Al. W. Witosa 31 (II piętro) w godz. 8.30 – 16.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu), w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie „Oferty na badanie sprawozdań finansowych Elewarr sp. z o.o.”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietnia 2022 roku w siedzibie Spółki, przy Al. W. Witosa 31.

Termin zakończenia i rozstrzygnięcia postępowania: do 29 kwietnia 2022 roku.

Oferty złożone po upływie terminu do ich przyjmowania oraz niespełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ewentualne pytania można kierować pod numer telefonu: (22) 887-99-66.