Menu Zamknij

Przegląd i legalizacja ponowna wag w elewatorze zbożowym w Wąbrzeźnie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do legalizacji, przegląd i legalizacja ponowna wskazanych niżej wag:
a) waga samochodowa, elektroniczna o nośności 60 ton, WSAS Automatyka Serwis s.c. Police, rok prod. 2000,
b) waga kolejowa, nieautomatyczna o nośności 100 ton, WN-100-16 ŁZG Łęczyca, rok prod. 1972.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona również następujące czynności:
− sprawdzenie poprawności działania poszczególnych podzespołów wagowych,
− sprawdzenie dokładności wskazań i regulacja punktów wagi,
− sprawdzenie i regulacja dokładności wskazań wagi,
− dostarczenie odpowiednich wzorców masy oraz ich obsługa,
− uzyskanie legalizacji wagi w tym: wniesienie opłaty legalizacyjnej oraz innych opłat związanych z uzyskaniem świadectw legalizacji i kosztami dojazdu pracownika OUM.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Wąbrzeźnie, ul. W. Kętrzyńskiego 121, 87-200 Wąbrzeźno.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Do pobrania: