Menu Zamknij

Pracownik techniczny – mechanik, spichrzowy

Pracownik techniczny – mechanik, spichrzowy  – miejsce wykonywania pracy: Lubycza Królewska 

Forma zatrudnienia umowa o pracę 

Obowiązki: 

 • utrzymywanie w nienagannym stanie technicznym wszystkich maszyn i urządzeń pracujących na terenie zakładu,
 • przeprowadzanie systematycznych przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń,
 • usuwanie na bieżąco wszystkich usterek i awarii maszyn i  urządzeń,
 • zabezpieczenie części wirujących maszyn osłonami,
 • czyszczenie maszyn i urządzeń poprzez usuwanie z nich pyłów osiadłych
 • wykonywanie prac związanych z przyjęciem i wydaniem zboża

Wymagania:

 • wykształcenie średnie,
 • dopuszcza się wykształcenie zawodowe w przypadku pracowników posiadających doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • zaangażowanie, dokładność, sumienność, odpowiedzialność,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m
 • wysoka kultura osobista

Mile widziane:

 • znajomość budowy i zasad działania urządzeń elewatora i umiejętność ich naprawy
 • znajomość funkcjonowania elewatora pod względem technicznym
 • uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie pobierania prób zbóż i nasion oleistych
 • obsługa transportu bliskiego (ładowarka)

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych uprawnień
 • przyjazną atmosferę pracy

Prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i zdobyte doświadczenie na adres: krupiec@elewarr.com.pl z dopiskiem:  „Praca –PRACOWNIK TECH.- MECHANIK, SPICHRZOWY – Lubycza Królewska”,    lub pocztą na adres Elewarr Spółka z o.o. Oddział w Krupcu, Krupiec, 22-302 Siennica Nadolna

Na oferty czekamy do   20.01. 2023 r.                   

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, a oferty niewykorzystane ulegają zniszczeniu niezwłocznie po dokonaniu wyboru kandydata do zatrudnienia lub anulowaniu naboru.

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym CV będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez ELEWARR Sp. z o. o. (Administratora danych) rekrutacji na stanowisko ogłoszone.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody.

W takim przypadku prosimy o dołączenie klauzuli „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora danych”.

Osoba pragnąca brać udział w przyszłych rekrutacjach, prowadzonych przez Administratora danych, dołącza dodatkowo klauzulę ”Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV, także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych”

KALUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW REKRUTACJI LUB OSÓB UBIEGAJACYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JESTADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ELEWARR Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Wincentego Witosa 31                  w Warszawie (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem           e-mail: zarząd@elewarr.com.pl oraz numeru telefonu: 22 6227141, Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 1. realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji           i  wynikających w szczególności z art. 22[2] Kodeksu pracy (podstawa prawna  –art. 6 ust. 1 lit c RODO) –„obowiązek prawny”,
 2. prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach, itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna –art. 6 ust. 1 lit a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) –„zgoda”.
 3. dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna –art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –„prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających  z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy.

Danymi osobowymi niezbędnymi do zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

 1. Imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz – jeżeli to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku – informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudniania na podstawie umowy o pracę),
 2. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego ( w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w rekrutacji. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 1. okres prowadzenia rekrutacji ( o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnienie jego zgłoszenia w  innych rekrutacjach Administratora),
 2. okres przedawnienia roszczeń,
 3. czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

W każdej chwili przysługuje  Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych- w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas  wniosek o: dostęp do danych osobowych ( informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopie danych), sprostowanie danych ( gdy są one nieprawidłowe) przeniesienie danych ( w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać –oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych –innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, przedmiotom przetwarzającym je w naszym  imieniu, (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom ( np. kancelariom notarialnym lub prawnym)

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochrona danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD)  za pośrednictwem adresu: iod@elewarr.pl.