Menu Zamknij

Praca w Oddziale Gądki- księgowy oddziału

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Gądkach poszukuje osobę na stanowisko: 

KSIĘGOWY ODDZIAŁU SPÓŁKI – miejsce wykonywania pracy Gądki 

Forma zatrudnienia – umowa o pracę 

Obowiązki:

 1. Prowadzenie pełnej księgowości Oddziału Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego;
 2. Kierowanie pracą podległych pracowników;
 3. Nadzorowanie całokształtu prac związanych z ewidencją gospodarczą;
 4. Opracowywanie analiz finansowo-księgowych;
 5. Kontrolowanie wszystkich komórek organizacyjnych Oddziału w zakresie rzetelności i prawidłowości sporządzania dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych;
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) i innych raportów finansowych;
 7. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg, dokumentów i sprawozdań;
 8. Uczestniczenie w sporządzaniu planów rzeczowych i finansowych;
 9. Nadzorowanie prawidłowego ustalania i terminowego deklarowania wszelkich zobowiązań budżetowych, a zwłaszcza:
  • podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatku od towarów i usług
  • podatku od nieruchomości
  • podatku od środków transportowych
  • składek na ubezpieczenie społeczne
  • wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • opłaty skarbowej
 10. Nadzorowanie terminowego opłacania wszelkich zobowiązań budżetowych i innych świadczeń publiczno-prawnych;
 11. Nadzorowanie prawidłowego ustalania, pobierania oraz terminowego deklarowania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 12. Nadzorowanie prawidłowego ustalania dochodu Oddziału Spółki, stanowiącego podstawę naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w Oddziale Spółki;
 13. Opracowywanie wszelkich materiałów i informacji dla potrzeb Oddziału Spółki;
 14. Kontrola merytoryczna dokumentów Spółki i zapewnianie kompletności i poprawności księgowań;
 15. Planowanie i nadzorowanie płatności ( przelewy ) wobec instytucji finansowych, dostawców i firm usługowych;
 16. Nadzorowanie prawidłowego rozliczania i wystawiania faktur za wykonane dostawy i usługi;
 17. Współpraca i kontakty z instytucjami zewnętrznymi, audytorami, organami podatkowymi i bankami;
 18. Reprezentowanie Oddziału Spółki na zewnątrz w ramach pełnomocnictwa przyznanego przez Zarząd Spółki.

Odpowiedzialność:

 1. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje w zakresie wykonywania obowiązków dotyczących spraw finansowo-księgowych;
 2. Odpowiedzialność wynikająca z pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Spółki do prowadzenia Oddziału;
 3. Odpowiedzialność przed Zarządem za całokształt działalności finansowo-księgowej, prowadzonej w Oddziale;
 4. Pełna odpowiedzialność osobista, wynikająca ze szczegółowego zakresu czynności.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o specjalizacji ekonomia lub finanse i rachunkowość;
 • Min 5 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku głównego księgowego znajdującego potwierdzenie w świadectwach pracy;
 • Znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości;
 • Znajomość przepisów Ustawy o działalności gospodarczej;
 • Znajomość zasad prowadzenia księgowości i sprawozdawczości finansowej;
 • Znajomość przepisów prawnych, regulujących zasady obliczania podatków, ich płatności i rozliczeń podatkowych (deklaracji);
 • Bardzo dobra znajomość regulacji prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości;
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego, bilansowego i handlowego;
 • Umiejętność organizowania pracy i ustalania priorytetów;
 • Dokładność i zaangażowanie przy wykonywaniu swoich obowiązków;
 • Niekaralność, wysoka kultura osobista, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Mile widziane referencje.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie;
 • Umowę o pracę;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych uprawnień;
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Prosimy o przesłanie ofert zawierających CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i zdobyte doświadczenie na adres: gadki@elewarr.com.pl z dopiskiem: „PRACA – KSIĘGOWY ODDZIAŁU”

Na oferty czekamy od 09 maja 2022 do 20 maja 2022 roku.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO), administratorem Państwa danych osobowych jest ELEWARR Sp. z o. o. z siedzibą przy Al. Wincentego Witosa 31 w Warszawie (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem oraz e-mail: zarzad@elewarr.com.pl oraz numeru telefonu: 22 622 71 41.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • prowadzenia rekrutacji (działania podjęte na żądanie osoby przed zawarciem umowy) oraz zawarcia umowy będącej podstawą zatrudnienia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych; obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • prowadzenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
 • dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia związane z prowadzoną dokumentacją,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze.

Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@elewarr.com.pl.