Menu Zamknij

Powstaje projekt wykonawczy na rozbudowę elewatora Braniewo

23 czerwca 2022 roku Dyrektor Oddziału Malbork Elewarr Sp. z o.o. Hubert Grzegorczyk wraz z Księgowym Oddziału Malbork Elewarr Sp. z o.o. Małgorzatą Klinkosz podpisali umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo, w tym zwiększenia dotychczasowej powierzchni przechowalniczej do 10 000 ton. Projekt wykonawczy zrealizuje wyłoniony w postępowaniu przetargowym podmiot – Tornum Polska Sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa, która ma zostać wykonana do końca listopada 2022 roku pozwoli Elewarr Sp. z o.o. uzyskać pozwolenie na budowę. Niedawno Spółka zakończyła pracę nad  Programem Funkcjonalno-Użytkowym na elewator Braniewo, który powstał w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129). Obecnie Spółka uzyskała takie decyzje administracyjne jak: decyzję o warunkach środowiskowych oraz decyzję o warunkach zabudowy.

Dokumentacja projektowa, która powstaje to kolejny etap naszych prac nad modernizacją i rozbudową magazynu w Braniewie. Nasze działania na pewno zostaną docenione przez rolników z regionu braniewskiego. Mamy świadomość, że zwiększenie powierzchni magazynowej pozwoli nie tylko zintensyfikować skup, ale wpłynie pozytywnie na lokalny rynek producentów zbóż i rzepaku. Do żniw 2023 roku zmodernizujemy i rozbudujemy elewator Braniewo – powiedział Hubert Grzegorczyk, Dyrektor Oddziału Malbork Elewarr Sp. z o.o.

Prace w elewatorze Braniewo polegać będą na:

 • wykonaniu podwyższenia konstrukcji wiaty nad wagą samochodową i wydłużenia konstrukcji dachowej w celu zadaszenia całej powierzchni wagi,
 • wykonaniu nowej konstrukcji pomostu do sterowania automatyczną sondą do pobierania prób,
 • demontażu:
  – aktualnie użytkowanych urządzeń technologicznych i budowli w obrębie magazynu nr 1,
  – istniejącego i nieużytkowanego magazynu płaskiego,
  – aktualnie użytkowanego kosza przyjęciowego,
 • wykonaniu i montażu kosza przyjęciowo-załadunkowego,
 • wykonaniu i montażu wywrotnicy belkowej,
 • wykonaniu i montażu aspiracji kosza przyjęciowego,
 • budowie zadaszenia kosza przyjęciowo-załadunkowego, czyszczalni, wagi przesypowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz pomieszczenia na sterownię elektryczną,
 • wykonaniu i montażu czyszczalni sitowej,
 • wykonaniu i montażu wagi przesypowej,
 • wykonaniu i montażu suszarni przepływowej z odzyskiem ciepła i systemem odpylania o podwyższonej wydajności, dostosowanej do suszenia wszystkich gatunków zbóż
  i rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem suszenia kukurydzy, w pełni dostosowanej od wymagań środowiskowych,
 • budowie baterii silosów lejowych magazynowych o pojemności łącznej ≈ 6080 ton,
 • budowie baterii silosów lejowych buforowych o pojemności łącznej ≈ 700 ton,
 • wykonaniu i montażu urządzeń transportowych do obsługi montowanych urządzeń
  i obiektów w procesie technologicznym,
 • wykonaniu i montażu systemu pomiaru temperatur zbóż i rzepaku w komorach betonowych magazynu nr 1 i nowobudowanych silosach magazynowych i buforowych,
 • przełożeniu istniejącego uzbrojenia podziemnego kolidującego z projektowanymi obiektami,
 • wykonaniu prac w zakresie odwodnienia nowych budowli do istniejącej instalacji odwadniającej magazynu nr 1,
 • wykonaniu wszystkich niezbędnych prac ziemnych, budowlanych, fundamentowych,
  w oparciu o pozwolenie na budowę i projekt budowlany,
 • wykonaniu i przyłącza gazu LPG do suszarni zboża,
 • wykonaniu zaprojektowanych dróg wewnętrznych,
 • wykonaniu nowej zintegrowanej szafy sterującej obsługującej w sposób zintegrowany wszystkie dotychczas użytkowane urządzenia technologiczne oraz obsługującej wszystkie nowo montowane urządzenia i budowle,
 • budowie i montażu odrębnego kontenera z pomieszczeniami sterowni.

Rozbudowa i modernizacja elewatora Braniewo zwiększy jego poziom technologiczny. Dzięki temu poprawimy szybkość i sprawność obsługi rolników. To pozwoli nam w pełni dostosować się do potencjału lokalnego, jak  również regionalnego rynku zbóż, kukurydzy i rzepaku.  A co istotne, będzie też katalizatorem w zakresie dalszego rozwoju rolnictwa w regionie warmińskim – powiedział Hubert Grzegorczyk, Dyrektor Oddziału Malbork Elewarr Sp. z o.o.