Menu Zamknij

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż samochodu osobowego

ELEWARR Sp. z o.o. Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa

Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach

Ogłasza, że w dniu 26.06.2024 r. odbędzie się przetarg ofertowy na sprzedaż

Samochodu SKODA SUPERB II TDI-RC w Oddziale w Proboszczewicach

 Rok produkcji:                                                2012

Data pierwszej rejestracji:                           2012/06/11

Pojemność moc/silnika                                1968 cm³/125kW(170KM)

Przebieg                                                          377920 km

Rodzaj paliwa                                                olej napędowy

Skrzynia biegów                                            automatyczna

Rodzaj napędu                                                przedni (4×2)

Typ nadwozia                                                 kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Wersja                                                              Elegance

Informacje dodatkowe                                w wartości rynkowej pojazdu ( kosztorys) 12.900 zł netto.

Samochód można oglądać w dni robocze  od 10.06.2024 r. do  21.06.2024r. w godzinach w godzinach 8:00 do 14:00 w Oddziale w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a 09-412 Proboszczewice.

Pisemne oferty należy składać do dnia 24.06.2024r. do godziny 14:00 w sekretariacie ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach ul Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „ Przetarg ofertowy na sprzedaż – Skoda Superb” , która powinna zawierać :

  1. Imię,  nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz adres siedziby oferenta
  2. Oferowaną cenę brutto
  3. Numer PESEL lub numer NIP
  4. Oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
  5. Potwierdzenie wpłaty wadium.

Wadium

Każdy oferent przystępujący do niniejszego przetargu musi wnieść wadium przetargowe w wysokości 500.00 zł słownie (pięćset złotych 00/100) w formie pieniężnej. Przez wniesienie wadium w formie pieniężnej  Zamawiający uznaje wpłatę zaksięgowaną na koncie Zamawiającego najpóźniej do godz. 24:00 dnia 24.06.2024.

Wadium zostanie wpłacone na numer rachunku bankowego Oddziału Spółki:

20 1240 6292 1111 0010 5204 6040  tytułem : „ Wadium – zakup samochodu Skoda Superb”

Oferty bez dowodu potwierdzającego wpłacone wadium nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, Zamawiający przekaże do banku w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy z Wykonawcą , lecz nie później niż następnego dnia po upływie okresu związania z ofertą.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, straci wadium na rzecz Zamawiającego m.in. w przypadku gdy:

  1. nie zgłosi się do Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu celem podpisania umowy:
  2. zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta:
  3. dane przedstawione w ofercie okażą się 

W przypadku zawarcia umowy z Oferentem , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – wartość wpłaconego w formie pieniężnej wadium zostanie zwrócona w terminie 7 dni po podpisaniu Umowy .

Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie ELEWARR Sp. z o.o.  Oddział w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a 00-412 Proboszczewice w dniu   26.06. 2024r o godzinie 10:00.

Przy wyborze oferenta na kupno samochodu komisja przetargowa będzie kierować się następującymi kryteriami:

– proponowana cena 100%

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do :

– odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych:

– zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert:

– prowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych:

– zażądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełnienia ich dokumentów

Sprzedaż środka trwałego nastąpi po zatwierdzeniu wyników przetargu przez Zarząd Spółki ELEWARR.

Bliższych  informacji udziela Państwu Pan Robert Wołyński tel. 691958008 rwolynski@elewarr.com.pl