Menu Zamknij

Oferta pracy – laborant w magazynie Bielsk Podlaski

Obowiązki:
➢ wykonywanie oceny jakości zbóż, nasion strączkowych i roślin oleistych
➢ kontrola pracy rzeczoznawców,
➢ bieżąca kontrola procesu suszenia i czyszczenia zbóż, nasion strączkowych i roślin oleistych
➢ prowadzenie sprawozdawczości laboratoryjnej,
➢ dbałość o powierzony sprzęt laboratoryjny w zakresie okresowej atestacji, kalibracji i legalizacji,
➢ stosowanie się do wymagań obowiązującego w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością i HACCP,
➢ stosowanie się wymagań zawartych w dokumentacji REDCert oraz rozporządzeń dotyczących higieny pasz oraz higieny środków spożywczych
➢ przestrzeganie przepisów i regulaminów obowiązujących w Elewarr Sp. z o.o.;

Wymagania:
➢ wykształcenie minimum średnie,
➢ umiejętność obsługi komputera i urządzeń laboratoryjnych,
➢ dopuszcza się wykształcenie zawodowe w przypadku pracowników posiadających doświadczenie
w pracy na podobnym stanowisku,
➢ zaangażowanie, dokładność, sumienność, wysoko kultura osobista, niekaralność,

Mile widziane:
➢ znajomość przepisów i norm z zakresu oceny jakości zbóż, nasion strączkowych i roślin oleistych
➢ znajomość metod oceny jakości zbóż nasion strączkowych i roślin oleistych
➢ umiejętność pracy w zespole

Miejsce wykonywania pracy:
➢ Magazyn Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska 84a

Oferujemy:
➢ pracę w stabilnej firmie
➢ umowę o pracę
➢ atrakcyjne wynagrodzenie
➢ możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych uprawnień
➢ przyjazną atmosferę pracy

Prosimy o przesłanie ofert zawierających CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i zdobyte doświadczenie na adres proboszczewice@elewarr.com.pl z dopiskiem: „PRACA – LABORANT”

Na oferty czekamy do 25 czerwca 2024 roku.

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym CV będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez ELEWARR Sp. z o. o. (Administratora danych) rekrutacji na stanowisko pracownika technicznego – mechanika. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody. W takim wypadku prosimy o dołączenie klauzuli „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora danych.”

Osoba pragnąca brać udział w przyszłych rekrutacjach, prowadzonych przez Administratora danych, dołącza dodatkowo klauzulę „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych.”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest ELEWARR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wincentego Witosa 31 Rekrutację prowadzi Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach ul. Bielska 2a,
e-mail: proboszczewice@elewarr.com.pl tel. 24/3675263
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

• prowadzenia rekrutacji (działania podjęte na żądanie osoby przed zawarciem umowy) oraz zawarcia umowy będącej podstawą zatrudnienia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
• wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych; obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
• prowadzenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
• dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

• czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
• czas po którym przedawnią się roszczenia związane z prowadzoną dokumentacją,
• czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
• dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
• sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
• przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze.
Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@elewarr.com.pl.

Administratorem danych osobowych jest ELEWARR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wincentego Witosa 31, Oddział Spółki w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a 09-412 Proboszczewice; e-mail: proboszczewice@elewarr.com.pl tel.24/3675263. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Zastrzegamy sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.
Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, a oferty nie wykorzystane ulegają zniszczeniu