Menu Zamknij

Naprawa łączników między komorami zasypowymi w elewatorze w Kępnie

Przedmiotem zamówienia jest remont poszycia dachu między komorami zasypowymi w elewatorze w Kępnie ul. Grabowska 7, 63 – 600 Kępno. 

Zakres realizacji obejmuje: 

Remont między komorami zasypowymi:
a) Zerwanie martwej papy oraz oczyszczenie połaci dachu – 184 m2;
b) Pokrycie dachu papą nawierzchniową elastobitumiczną z wkładką z włókniny poliestrowej o grubości 5,2 mm, giętkość do -25oC – 184 m2;
c) Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grubość 0,65mm – 47 mb;
d) Uszczelnienie masą polimerowo-bitumiczną krawędzi miedzy silosami – 215 mb.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace na okres co najmniej 24 miesięcy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady stanowi kryterium oceny ofert.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Kępnie ul. Grabowska 7, 63-600 Kępno.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28.04.2023 roku. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: