Menu Zamknij

Modernizacja wywrotnic samochodowych w elewatorze zbożowym w Kępnie

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja czterech wywrotnic na koszu samochodowym w Magazynie w Kępnie. 

Zakres prac obejmuje: 
• Rozebranie 4 chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, oczyszczenie oraz zagęszczenie terenu na powierzchni łącznej 86 m2,
• Wykonanie 4 podkładów na podłożu gruntowym grubość 100mm, powierzchnia łączna 86 m2,
• Przygotowanie i montaż zbrojenia – pręty stalowe żebrowane od grubości – 8-10mm,
• Wykonanie obramowania z kątownika kanału wewnątrz 120x120x10mm na długości 94 mb,
• Wykonanie płyty żelbetowej z betonu na powierzchni łącznej 86 m2.
Prace należy wykonać zgodnie z załączonym rzutem – załącznik nr 5 do Zapytania.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace minimum 24 miesiące – max. 60 miesięcy.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Kępnie ul. Grabowska 7, 63 – 600 Kępno.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 16.06.2023. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: