Menu Zamknij

Komunikat Elewarr Sp. z o.o. w Warszawie w związku z artykułami Business Insider

W związku ze szkalującym i insynuującym artykułem pana redaktora Piotra Pilewskiego nt. rzekomo „sfałszowania” dokumentów i zaistnienia poważnych nieprawidłowości w Spółce opublikowanym na portalu businessinsider.com.pl informujemy:

  1. Artykuł ma charakter polityczny. Zarząd nie wyklucza, że może on mieć związek z toczącym się z powództwa Elewarr postępowaniem sądowym przeciwko Markowi Sawickiemu związku z jego kłamliwymi stwierdzeniami nt. stanu finansowego Spółki.
  2. Niewykluczone również, że artykuł ma na celu wyrządzenie uszczerbku na wizerunku Elewarru, zaprezentowanie Spółki jako niewiarygodnego kontrahenta i być próbą podważenia jego pozycji rynkowej przed nadchodzącym okresem żniwnym. Zwłaszcza, że Spółka wprowadza regulacje wewnętrzne podnoszące miarę staranności w identyfikacji zboża, które zamierza skupować. Spółka nastawiona jest na skup zboża i rzepaku od polskiego producenta.
  3. Nierzetelność tego artykułu potwierdza fakt, że redaktor celowo pominął całość udzielonej odpowiedzi przez Spółkę.
  4. Transakcja z Komagrą została rozliczona zgodnie z warunkami zawartej umowy, co świadczy o prawidłowości wykonania jej po stronie Elewarr, tym samym przeczy domniemaniom pana redaktora nt. zaistnienia w Spółce „poważnych nieprawidłowości”. Spółka podkreśla, że po zawarciu i rozliczeniu tej transakcji pozostaje w bardzo dobrych relacjach handlowych z firmą Komagra, czego dowodzą późniejsze transakcje, m.in. dotyczą wydań z magazynu w Kępnie.
  5. Dla sposobu i efektywności zarządzania Spółką nie ma żadnego znaczenia kto i jaką ma przynależność polityczną, jeżeli dana osoba chce pracować na rzecz Spółki i polskiego rolnictwa, oraz posiada odpowiednie wykształcenie i wysokie kwalifikacje do zajmowania stanowisk w Spółce. Elewarr nie gromadzi informacji nt. życia prywatnego zatrudnionych w niej pracowników, o czym został poinformowany pan redaktor i nie będzie odpowiadać na pytania w tym zakresie. Zarząd nie posiada informacji, żeby do pracy na rzecz Spółki dyrektora Michała Kotkowskiego były jakiekolwiek zastrzeżenia.
  6. Aktualnie Najwyższa Izba Kontroli bada prawidłowość spraw handlowych Spółki w oparciu o konkretne dokumenty wewnętrzne i prawidłowość gospodarowania jej majątkiem, w tym legalność podejmowanych decyzji zarządczych. Spółka współpracuje bez zastrzeżeń w przekazywaniu żądanych danych, udziela żądanych wyjaśnień oraz składa wszelkie żądane dokumenty w ramach kontroli dokonywanej przez organ państwowy.
  7. Informujemy wszelkie redakcje prasowe, że transakcje handlowe, szczegóły umów, porozumień, realizacji umów i inne czynności dot. transakcji handlowych, której stroną jest Spółka Elewarr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, która nie jest dostępna dla każdego, ze względu na konkurentów i kontrahentów, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawą Kodeks Karny (np. art. 266). Ujawnienie informacji dot. drugich stron umów mogłoby narazić Spółkę na proces w związku z czynem nieuczciwej konkurencji. Zarząd Spółki nie powinien udzielać informacji w tym zakresie, zwłaszcza że jest związany również podpisanymi umowami zarządczymi, w ramach których zobowiązany jest do zachowania tajemnicy Spółki nie tylko w czasie pełnienia funkcji, ale także po jej zakończeniu. Próba pozyskania tych informacji od Zarządu, czy dyrektora Spółki zmierza zatem do stworzenia sytuacji naruszenia tych zasad przez wyżej wymienionych, a tym samym może prowadzić do narażenia na odpowiedzialność samą Spółkę oraz osoby nią zarządzające. Dlatego Spółka nie będzie informować redakcji prasowych o sprawach z kategorii tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych i życia prywatnego (członków zarządu, pracowników i współpracowników).
  8. W naszej ocenie Pan redaktor naruszył zasadę staranności i rzetelności dziennikarskiej, do której przestrzegania jest zobowiązany w świetle ustawy Prawo Prasowe. Żadnych informacji uzyskanych przez Pana redaktora od jego tzw. „informatorów”, Spółka nie potwierdza i nie będzie potwierdzać. W Spółce nie doszło do opisywanych nieprawidłowości, żadne przepisy prawa nie zostały naruszone. W ocenie Spółki artykuły dot. Elewarru, w tym pracowników czy współpracowników Spółki – to seria oszczerstw i insynuacji.