Menu Zamknij

Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo

ELEWARR Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa, zwany dalej Zamawiającym ogłasza postępowanie w trybie przetargowym na wykonanie zadania inwestycyjnego w charakterze Generalnego Wykonawcy, pn.: „Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo, w tym zwiększenia dotychczasowej bazy magazynowej do 10000 ton pojemności magazynowej i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny”.

Tryb postępowania: przetarg.

Lokalizacja zamówienia: Elewator Braniewo, ul. Stefczyka 2, 14-500 Braniewo.

Dokładny adres do korespondencji:
ELEWARR Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa
Adres e-mail do korespondencji w sprawie informacji o przedmiocie zamówienia: zamowienia@elewarr.pl.
W każdej korespondencji przesyłanej do Zamawiającego proszę powoływać się na numer postępowania tj.: Nr 1/Br-I/2023

Informacje ogólne w zakres udziału w przetargu i zmiany treści SIWZ

Ofertę może złożyć: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim podmiotom, które zgłoszą udział w wizji lokalnej, o której mowa w Rozdziale VIII niniejszej SIWZ.
Wprowadzona w powyższy sposób zmiana SIWZ, będzie wiążąca.
Jeżeli charakter wprowadzonych do SIWZ zmian wymaga modyfikacji treści ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, o co najmniej 3 dni.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą całkowity przedmiot zamówienia.

Wykonanie przedmiotowego zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu przetargowym, na zasadzie wyboru Generalnego Wykonawcy, na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego wielobranżowy zakres niniejszego zamówienia.

W przypadku gdy podmioty wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) – mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem do oferty pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez osoby upoważnione do wystawienia takiego pełnomocnictwa.

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wymagania postawione w SIWZ dla Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o przedmiotowe zamówienie (o ile nie wskazano inaczej w SIWZ).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego w charakterze Generalnego Wykonawcy, polegającego na kompleksowej rozbudowie i modernizacja obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo, w celu zwiększenia dotychczasowej bazy magazynowej do 10000 ton pojemności magazynowej i podniesienia stanu technicznego elewatora na wyższy poziom technologiczny.

Zadanie inwestycyjne obejmujące rozbudowa i modernizację Elewatora Braniewo zostanie zrealizowane na podstawie:
– posiadanego przez Zamawiającego pozwolenia na budowę i projektu architektoniczno- budowlanego stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę;
– wielobranżowego projektu wykonawczego na rozbudowę, modernizację Elewatora Braniewo oraz montaż nowych urządzeń technologicznych;
– kosztorysu nakładczego / przedmiaru robót na rozbudowę i modernizację Elewatora Braniewo;
– innych dokumentów stanowiących dodatkowe warunki, ustalenia i uzgodnienia z podmiotami zewnętrznymi, tj. dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego, które to dokumenty są istotne dla prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia, takich jak: warunki techniczne podmiotu zewnętrznego na wykonania ogrodzenia na działce sąsiedniej do lokalizacji inwestycji, warunki techniczne wykonania nowych przyłączy technicznych (wykonanie przyłącza sieci sanitarnej, wykonanie przyłącza sieci burzowej, wykonanie przyłącza sieci wodociągowej, wykonanie przebudowy stacji transformatorowej obsługującej Elewatora Braniewo wraz z wymianą przyłączy energetycznych).
Cała dokumentacja opisująca przedmiot i zakres niniejszego zamówienia została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Lokalizacja inwestycji w zakresie wykonania i rozbudowy obiektów magazynowych Elewatora Braniewo.
Elewator Braniewo – Adres: 14-500 Braniewo, ul. Stefczyka 2.

Do pobrania: