Menu Zamknij

Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do IREiSD ENERGA

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego pośredniego do IREiSD ENERGA OPERATOR SA przez Elewarr Sp. z o.o. ul. Daleka 70, 82-200 Malbork. 

Zakres przedmiotowy zamówienia:
1. Dostosowanie układu pomiarowego pośredniego do IRIESD w tym:
1) demontaż istniejących przekładników,
2) dostosowanie szyn do nowych przekładników,
3) montaż nowych przekładników napięciowych i prądowych,
4) wykonanie nowego okablowania do pomiaru,
5) wykonanie pomiarów przekładników,
6) dostarczenie dokumentacji z pomiarów.
2. Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego należy wykonać w oparciu o Projekt techniczny nr PB.01/01/2022 – „Dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego pośredniego do IRiESD ENERGA OPERATOR SA przez firmę ELEWARR Sp. z o.o.”, który zostanie udostępniony Wykonawcy. Z projektem należy zapoznać się w siedzibie Zamawiającego (ul. Daleka 72, 82-200 Malbork), przed złożeniem oferty.
3. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Wymagania i zakres prac dla Wykonawcy i Zamawiającego:
1. Zamawiający wymaga aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i standardy jakościowe tj.:
a) były fabrycznie nowe,
b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,
c) bez wcześniejszej eksploatacji,
d) Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi BHP oraz wymogi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Malbork.
2. Zakres prac dla Wykonawcy:
a) demontaż istniejącego układu,
b) zakup, dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia,
c) wykonanie prac z zachowaniem staranności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
d) wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przy użyciu własnych materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Zakres wymagań dla Zamawiającego:
a) przekazanie terenu (miejsca) pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie siedmiu (7) dni od dnia podpisania Umowy,
b) Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania Wykonawcy z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Malbork – ELEWARR O/Malbork,
c) udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
d) udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,
e) Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Malbork ul. Daleka 72, 82-200 Malbork
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.12.2022r.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego pośredniego do IREiSD ENERGA

Załącznik nr 1 – oświadczenie

Załącznik nr 2 – Druk_oferty

Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny ELEWARR

Projekt umowy układ pomiarowo – rozliczeniowy