Menu Zamknij

Dostawa wraz z montażem 2 szt. pomp ciepła

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i montaż dwóch sztuk inwerterowych pomp ciepła powietrze-woda typu MONOBLOK, moc 14 kW na terenie Magazynu w Pieniężnie, mających ogrzewać budynki: biura kierownika, biura wagi i laboratorium oraz budynku portierni. 

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został opisany w Załączniku nr 5 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na dostarczone urządzenia i wykonane prace na okres min. pięciu (5) lat.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Pieniężnie przy ul. Cmentarna 3, 14-520 Pieniężno.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 25.06.2023 roku.

Do pobrania: