Menu Zamknij

Dostawa wagi automatycznej w Nowych Proboszczewicach

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem fabrycznie nowej wagi automatycznej odważającej do ważenia materiałów sypkich, w tym ziarna zbóż i nasion roślin oleistych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ. 
Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia udzielenia co najmniej trzy (3) letniej gwarancji jakości. 

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia: 
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator zbożowy w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.03.2023 r.

Do pobrania: