Menu Zamknij

Dostawa kontenera na wysorty dla Elewatora Orneta

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kontenera na wysorty do Elewatora Orneta. Kontener będzie przeznaczony do składowania materiału sypkiego tzw. wysortu (suchego i zawilgoconego), tj. odpadu powstałego w wyniku czyszczenia silosów zbożowych, po składowaniu zbóż i rzepaku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 i 6 do Zapytania.

W celu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie zobowiązany do:
a) Wskazania utwardzonego terenu pod posadowienie kontenera będącego przedmiotem zamówienia.
b) wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator Orneta – adres: 11-130 Orneta, ul. Dworcowa 25. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 17.02.2023 r.

Do pobrania: