Menu Zamknij

Dostawa i posadowienie zbiornika przeciwpożarowego w elewatorze zbożowym w Drobinie

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz posadowienie i podłączenie (dostosowanie do istniejącej sieci wodociągowej) kompletnego naziemnego wodnego zbiornika przeciwpożarowego spełniającego wymagania Polskiej Normy. 

Wymagania dla przedmiotowego zbiornika:
a) minimalna pojemność użytkowa 50 m3,
b) izolacja termiczna ścian i dachu zbiornika,
c) wyposażenie w instalację grzewczą w celu awaryjnego automatycznego podgrzewania wody przy niskich temperaturach.

Zamówienie obejmuje wykonanie prac w zakresie:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na posadowienie zbiornika,
b) Wykonanie płyty fundamentowej pod posadowienie zbiornika,
c) Dostawę, posadowienie i podłączenie urządzenia w elewatorze w Drobinie.
d) Uruchomienie i przeprowadzenie testów rozruchowych.
e) Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej potwierdzonych protokółami.
f) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej w tym: atestów, certyfikatów i DTR-ek.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem prac oraz utylizacji materiałów powstałych w toku prowadzonych prac.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres pięciu (5) lat.

Podwykonawstwo w wykonaniu przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś elementu zamówienia, zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać firmy/nazwy podwykonawców (o ile są już znani), w składanej ofercie.
b) Brak w ofercie informacji, o której mowa w lit. a powyżej, będzie uznany za zamiar samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę, który złożył ofertę.
c) Konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
d) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Drobinie przy ul. Tupadzkiej 1a, 09-210 Drobin.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2023 roku. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: