Menu Zamknij

Budowa instalacji oraz magazynu gazu LPG do zasilania palników suszarni elewatora w Kępnie

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji oraz magazynu gazu LPG do zasilania palników w Magazynie w Kępnie. 

Zakres realizacji obejmuje:
a) wykonanie projektu z uzgodnieniami p.poż;
b) wykonanie raportu oddziaływania na środowisko;
c) uzyskanie pozwolenia na budowę;
d) wykonanie aktualizacji mapy projektowej;
e) wykonanie płyty fundamentowej pod zbiorniki gazu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
f) wykonanie płyty fundamentowej pod kontener techniczny;
g) wykonanie wykopów i przycisków pod rurociąg zasilający istniejące palniki gazowe;
h) dostarczenie parownika wodnego o wydajności minimum 750 kg/h z elektrozaworem;
i) dostarczenie kotła (lub kotłów-zgodnie z projektem) gazowego zasilanego fazą gazową;
j) dostarczenie zespołu redukcyjnego I stopnia z podwójną linią o wydajności minimum 800 kg/h;
k) dostarczenie 6 zbiorników gazowych o pojemności minimum 9 000 l każdy;
l) wykonanie kompletnej instalacji fazy ciekłej między zbiornikami oraz doprowadzeniem do parownika;
m) montaż parownika i zespołu redukcyjnego I stopnia;
n) wykonanie kompletnej instalacji fazy gazowej do zasilania kotła wraz z redukcją ciśnienia;
o) wykonanie kompletnej instalacji zasilającej palniki gazowe;
p) montaż i uruchomienie kotła (lub kotłów) gazowego służącego do ogrzewania parownika gazu;
q) zamontowanie kontenera technicznego dla urządzeń wymienionych w p. e) – f);
r) zalanie instalacji glikolem;
s) przezbrojenie istniejących palników (TBG 150 MC) do pracy na gazie LPG;
t) wymiana ścieżek gazowych do palników;
u) montaż pozostałej armatury palnikowej do pracy na gazie LPG;
v) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zbudowanych części instalacji;
w) uruchomienie instalacji;
x) szkolenie pracowników do obsługi;
y) zgłoszenie we właściwym UDT zbiorników oraz pozostałych urządzeń (jeśli to wymagane)
z) uruchomienie palników, regulacja i analiza spalin;
aa) dostarczenie wymaganej dokumentacji i protokołów z uruchomienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonane prace i dostarczone urządzenia na minimum 24 miesiące.

Dokumenty do pobrania: